MILÍ NAŠÍ PRIATELIA  A PODPOROVATELIA, DOVOĽUJEME SI SA UCHÁDZAŤ O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2 resp. 3% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2022

Údaje o prijímateľovi:

OZ Východoslovenské labky

Nová ulica 140/29, 044 14 Gyňov

IČO : 53 39 02 11

DIČ: 21 21 63 73 97

Právna forma : Občianske združenie

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu Východoslovenské labky, prinášame vám návod, čo je potrebné urobiť. Platí aj v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2022 do 30.06.2023.

 1. ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15. 2. 2023 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2022. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2%….. (3% ak ste v OZ Východoslovenské labky vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu min. 40 hod. ročne /so žiadosťou o vystavenie potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti požiadajte na email: ozvlabky@gmail.com do predmetu napíšte potvrdenie na 3% z dane/) …..zaplatenej dane, doručíte najneskôr do 30.4.2023 (30. 07. 2023 v prípade odkladu) na Daňový úrad v mieste svojho bydliska, alebo podpísané v euroobale môžete nechať na zbernom mieste.

2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať zamestnanci vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť, ktorí odpracovali v roku 2022 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a majú o tom potvrdenie.

Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv21_1

Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2022 – číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_P

Manuál na vyplnenie

Tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie si vytlačíte.

Tlačivo potvrdenie si dáte u svojho zamestnávateľa (ekonómka/účtovníčka) potvrdiť. Resp. môžete požiadať aby Vám ho vystavil (je možné to vytiahnuť z účtovného softvéru. Tí, ktorí ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť a máte na to potvrdenie odporúčame, o tom oboznámiť toho, kto Vám bude vystavovať potvrdenie, aby zaškrtol 3%.

Tlačivo Vyhlásenie si môžete vypísať na PC (je to editovateľné .pdf) alebo ručne.

Vypisujete:

 • 01 – Rodné číslo
 • 03 – Priezvisko
 • 04 – Meno
 • 05 – Titul
 • 06 – Ulica
 • 07 – Súpisné/orientačné číslo
 • 08 – PSČ
 • 09 – Obec
 • 10 – Štát
 • 11 – Telefónne číslo
 • 12 – Zaplatená daň – Vypĺňa sa suma z Potvrdenia o zaplatení riadok č.: 24.
  • V prípade, že disponujete s potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, môžete zaškrtnúť spĺňam podmienky na poukázanie 3% a kópia tohto potvrdenia je súčasťou Vyhlásenia o poukázaní podielu.
 • 13 – Suma do výšky 2 alebo 3%. Vypočítate 2 alebo 3% zo sumy v riadku č.: 12.
 • 14 – Dátum – dávate z potvrdenia od zamestnávateľa riadok 26.
 • Na spodnej časti strany dáte aktuálny dátum podpisu + Váš podpis.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO + Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (v prípade dobrovoľníka + potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) odovzdáte osobne alebo poštou na podateľňu Vášho príslušného Daňového úradu podľa miesta bydliska. Alebo to odovzdáte na zberne miesto organizácií.

 1. FYZICKÁ OSOBA – ktorá si robí sama DP/nepožiadala o ročné zúčtovanie/ a SZČO

Tu je postup jednoduchší.

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A – VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona – V tejto časti len vypíšte IČO a názov organizácie.

Daňové priznanie FO typ B – XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona – V tejto časti len vypíšte IČO a názov organizácie.

V prípade ak vypĺňate tlačivo DP elektronický na portály Finančnej správy Vám tieto hodnoty vypočíta automaticky po dvoj kliknutí na príslušné okienko.

Ak disponujete potvrdením o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, zaškrtnete, že spĺňate podmienky na poukázanie 3%.

Potvrdenie od OZ je príloha, ktorú v prípade DP typ A odovzdávate vytlačené spolu s daňovým. V prípade DP typ B, nahrávate potvrdenie vo formáte . pdf ako prílohu k DP.

 1. PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom.

 1. časť – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
 2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5%     z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%  z dane.
 3. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.

✅ Pomáhame tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu
✅ Pomáhame tým, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú
✅ Suplujeme štát a obce, ktorí pred týmto obrovským problémom zatvárajú oči
✅ Zachraňujeme nevinné životy, ktoré by bez našej pomoci umreli v katastrofálnych podmienkach
✅ Žijeme pre zvieratá, milujeme ich a robíme pre nich všetko a ešte viac

Darujte 2% práve nášmu OZ. Našu činnosť sme začali vykonávať v novembri 2020, a od tohto dátumu sme stihli obrovské veci a posunuli našu prácu o niekoľko levelov vyššie.

❤️ Našli sme ideálne miesto, kde meníme zvieracie osudy
❤️ Zachránili sme vyše 200 zvierat a našli im milujúce domovy
❤️ Aktuálne u nás v centre býva vyše 90 zvierat, ktoré na svoj vysnívaný domov ešte len čakajú

Vopred ďakujeme za každé 2% poukázané nášmu OZ.
Tím OZ Východoslovenské labky a chlpáči. 🐾🐶